Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

MTN haqda Bəy tərifi

DÜNYӘVİ DÖVLӘT YÜKÜ 2010‑12‑03,

İlham İsmayıl 1957‑ci ildә Tәrtәrdә doğulub. Bakı Dövlәt Universitetinin jurnalistika fakültәsini bitirib. Bәrdәdә komsomol orqanlarında çalışıb. SSRİ Dövlәt Tәhlükәsizliyi Komitәsinin Minsk Ali Kursunda tәhsil alıb. Dövlәt Tәhlükәsizlik Komitәsi (Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyi) sistemindә xidmәt edib. Polkovnik‑leytenant, Qarabağ müharibәsi veteranıdır. DTK‑ nın (MTN) Gәncә Şәhәr Şöbәsindә әmәliyyat müvәkkili, baş әmәliyyat müvәkkili, Şәmkir vә Göyçay bölmәlәrinin rәisi, Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyindә şöbә rәisi olub. İlham İSMAYIL Tәhlükәsizlik Araşdırmaları Mәrkәzinin rәhbәri

Bәşәr sivilizasiyası özünün yüksәk inkişaf mәrhәlәsini yaşayır. Müasir texnologiyanın kömәyi ilә insanların hәyatı nә qәdәr rifah tapsa da, dünyada baş verәn ictimai‑siyasi proseslәr, iqlim dәyişikliyi, iqtisadi böhranlar aydın şәkildә göstәrir ki, insanlıq tәlatümlü, gәrgin bir dövrünü yaşayır. Getdikcә bu tәlatüm yay kimi dartılır vә dünyanın bu vә ya digәr regionunda hadisә…